Citiți Condițiile de 
Creditare Acord "Faur"

Bun venit la Casa Faur

 Pornind de la scopul urmărit, aşa cum este prevăzut, prin Legea nr. 216/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2014-privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, la art. 2, unde se arată că acesta constă în ,,instituirea unor proceduri de prevenire a insolvenței la care pot recurge debitorii aflați în dificultate și, respectiv, a unor proceduri colective de insolvență pentru acoperirea pasivului debitorului, în cadrul cărora debitorul beneficiază, atunci când este posibil, de șansa de redresare a activității sale” si cele stabilite prin art. 45, alin. (2), respectiv că ”Atribuțiile manageriale aparțin administratorului judiciar ori lichidatorului judiciar sau, în mod excepțional, debitorului, dacă acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-și administra averea”, coroborat cu principiile acestei legi, care se referă la : 
-acordarea unei șanse debitorilor de redresare eficientă a afacerii, pentru menținerea activității economice și protejarea locurilor de muncă, prin accesul efectiv al debitorului la mijloace de avertizare timpurie, prin intermediul procedurilor de prevenire a insolvenței sau prin procedura de reorganizare judiciară, fără a aduce atingere altor soluții de redresare;
-asigurarea accesului la surse de finanțare în procedurile de prevenire a insolvenței, în perioada de observație și de reorganizare, cu acordarea unui tratament adecvat, prioritar la plată, pentru protejarea acestor creanțe;
-favorizarea, în procedurile de prevenire a insolvenței, a negocierii/renegocierii amiabile a creanțelor și a încheierii unui acord de restructurare sau, după caz, a unui concordat preventiv, asigurând continuitatea întreprinderii, încheind pentru BENEFICIARI (CLIENȚI) PROCEDEDURI DE RESTRUCTURARE, PROCEDURI DE CONCORDAT PREVENTIV, REORGANIZĂRI JUDICIARE, FALIMENT și de FINANȚARE și de GARANTARE conform DEFINIȚIILOR de mai jos :
LICHIDARI
-PROCEDURA ACORDULUI DE RESTRUCTURARE-reprezintă procedura de prevenire a insolvenței prin care debitorul supune confirmării judecătorului-sindic un acord de restructurare negociat în prealabil cu creditorii ale căror creanțe sunt afectate și aprobat în condițiile prezentei legi, în baza căruia își redresează activitatea și își achită total sau parțial creanțele afectate în perioada stabilită prin acordul de restructurare;

-PROCEDURA CONCORDATULUI PREVENTIV- reprezintă procedura judiciară de prevenire a insolvenței, a cărei deschidere suspendă executările silite în condițiile prezentei legi, iar debitorul își redresează activitatea și își achită total sau parțial creanțele afectate în baza unui plan de restructurare votat de creditorii ale căror creanțe sunt afectate și omologat de judecătorul-sindic; 

-PERIOADĂ DE OBSERVAŢIE- este perioada cuprinsă între data deschiderii procedurii insolvenţei şi data confirmării planului de reorganizare sau, după caz, a intrării în faliment.

-REORGANIZARE JUDICIARĂ este procedura ce se aplică debitorului în insolvenţă, persoană juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, conform programului de plată a creanţelor. Procedura de reorganizare presupune întocmirea, aprobarea, confirmarea, implementarea şi respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate să prevadă, nelimitativ, împreună sau separat:

          a) restructurarea operaţională şi/sau financiară a debitorului;

          b) restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social;

          c) restrângerea activităţii prin lichidarea parţială sau totală a activului din averea debitorului;


-PROCEDURA FALIMENTULUI este procedura de insolvență concursuală colectivă și egalitară care se aplică debitorului în vederea lichidării averii acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmată de radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.

-FINANȚARE INTERMEDIARĂ-înseamnă orice finanțare, inclusiv constituire de garanții, credit furnizor cu termen de plată mai mare de 90 de zile, acordată de un creditor existent sau un creditor nou, pentru perioada suspendării executărilor silite individuale, în procedura concordatului preventiv și pe durata perioadei de observație, în procedura insolvenței. Aceasta trebuie să fie rezonabilă și imediat necesară pentru ca activitatea debitorului să se poată derula în continuare sau pentru ca valoarea afacerii debitorului să fie păstrată ori sporită;


-FINANȚARE NOUĂ-înseamnă orice finanțare, inclusiv constituire de garanții, credit furnizor cu termen de plată mai mare de 90 de zile, acordată de un creditor existent sau un creditor nou, în vederea punerii în aplicare a unui acord/plan de restructurare/plan de reorganizare și inclusă în acesta;

Societatea Profesională de Insolvență FAUR CONSULTING IPURL se implică, pe lângă procedurile indicate mai sus în baza Legii nr. 85/2014-privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, ce privește : Acordul de restructurare, Concordatul preventiv, Reorganizarea judiciară sau falimentul societăților și în cazul situaților ce privesc următoarele reglementări : Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 464 din data de 26.06.2015 în vigoare de la data de 26.12.2015; Legea nr. 31/1990-privind societatile comerciale, ce priveste lichidarea voluntara sau dizolvarea unei societati; Ordonanta de Urgenta nr.46/2013-privind insolventa primariilor (O.U.G. nr. 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatiilor administrativ–teritoriala, publicata in Monitorul Oficial, partea I, la nr. 299 din 24 mai 2013); Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali - business angels (ce a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 382 din 2 iunie 2015); Legea nr. 255/2013 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale din 19 iulie 2013, Monitorul Oficial 515/2013, Noul cod de procedura penala in cazul desemnarii in calitate mandatar în conformitate cu art. 491 alin. 3 din Codul de procedură penală, respectiv in vederea reprezentarii persoanei juridice ori indeplinirea actele procesuale si procedurale, respective in cazul prevăzut la alin. (2), dacă persoana juridică nu şi-a numit un mandatar, acesta este desemnat, după caz, de către procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală, de către judecătorul de cameră preliminară sau de către instanţă, din rândul practicienilor în insolvenţă, autorizaţi potrivit legii.

Paragraph